DISCLAIMER

โครงการ: เดอะ คาสเทล เขาค้อ รูปแบบโครงการ: อาคารพักอาศัย สูง 4 ชั้น 2 หลัง สูง 2 ชั้น 1 หลัง ที่ตั้งโครงการ: หมู่ที่ 8 ตำบล เเคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าของโครงการ/ เจ้าของที่ดิน: บริษัท เดอะ บลูสกาย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด สำนักงานเลขที่ 14 ซอยเลิศปัญญา แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ทุนจดทะเบียน: 80,000,000 บาท (ชำระแล้วเต็มจำนวน) กรรมการผู้มีอำนาจ: นายวิรัตน์ คุณารัตนอังกูร, นายรักขิต วัลลภศิริ โฉนดที่ดินเลขที่: 6683 (บางส่วน) เนื้อที่โครงการ: 3 ไร่ 1 งาน 6 ตารางวา ภาระผูกพัน (วันที่ 25 ตุลาคม 2559): ไม่มีภาระผูกพัน ไม่ได้จดจำนอง ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเลขที่: อยู่ระหว่างการขออนุญาตจดจัดสรรเริ่มก่อสร้างประมาณไตรมาส 2 ปี 2560 คาดว่าจะเเล้วเสร็จประมาณไตรมาส 2 ปี 2562 โอนกรรมสิทธิ์เมื่อผู้ซื้อ ชำระราคาค่าห้อง ค่าภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนภายใต้ข้อ กำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขาย หมายเหตุ: รายละเอียดและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนดสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.blueskyproperty.co.th (ภาพในเอกสารฉบับนี้เป็นภาพเพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น)